Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym

Podczas międzynarodowego seminarium naukowego Cultural Heritage 2022, które odbyło się 9 maja 2022 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu pt. Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym.

Nagrody uczniom szkół średnich wręczył JM Rektor URK. Celem konkursu było przygotowanie pracy pisemno-graficznej na temat „Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym”. Praca mogła obejmować opis, dokumentację fotograficzną i/lub szkice dotyczące nieznanego dziedzictwa kulturowego województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego lub podkarpackiego.

Relacja wideo z ogłoszenia wyników konkursu. Prezentację poprowadził dr inż. Karol Król, prof. URK.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Do oceny zakwalifikowano łącznie 12 prac konkursowych, które nadesłano ze wszystkich województw uwzględnionych w regulaminie konkursu. W skład jury weszli: przewodniczący – dr inż. Karol Król, prof. URK oraz członkinie: dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk oraz dr inż. arch. Barbara Olczak.
Prace oceniane były niezależnie. Eksperci przyznawali punkty w kategoriach techniki wykonania oraz wkładu merytorycznego pracy. Każda ocena składała się z syntetycznych not punktowych oraz komentarza eksperta. Ocenę dokumentowano w arkuszu oceny. Nota końcowa jest wynikiem agregacji not cząstkowych.

I miejsce zajęła praca pt: Jaśkowice-Zdrój. Szkic o zapomnianym podkrakowskim uzdrowisku
Nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł otrzymał autor pracy: Adrian Musiał (woj. małopolskie).
Komentarz ekspertów: W pracy drukowanej oraz na posterze przedstawiono miejscowość Jaśkowice-Zdrój, tj. „zapomniane podkrakowskie uzdrowisko”. Autor opisał aktywność lokalnych stowarzyszeń, które działają na rzecz przywracania świadomości historycznej mieszkańcom miejscowości. Autor wykazał, że historia uzdrowiska warta jest zachowania, ponieważ pamięć o nim stopniowo zanika.

II miejsce zajęła praca pt: Pałac Ślubów
Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymała autorka pracy: Vanessa Przysucha (woj. śląskie).
Komentarz ekspertów: Autorka w opisie obiektu zwróciła uwagę na subtelne połączenie architektury z elementami sztuki. Praca wykracza poza inżynierskie, odtwórcze ramy i wznosi się na wyższy poziom abstrakcji. Konstrukcja utworzona w latach 80. XX wieku, poprzez prezentację artystyczną, została przeniesiona w futurystycznie postrzeganą przyszłość, gdzie nieco brutalne kształty budowli łagodzone są poprzez grę świateł i cieni.

III miejsce zajęła praca pt: W śląskim domu – sztuka i rozrywka
Nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymał autor pracy: Franciszek Owczarek (woj. śląskie).
Komentarz ekspertów: Autor w pierwszej części pracy opisał wybrane oleodruki, przede wszystkim poświęcone tematyce sakralnej oraz rolę, jaką pełniły w domostwach w XIX oraz XX wieku. Druga część pracy poświęcona jest historycznym audycjom radiowym. Autor wykazał potrzebę przypomnienia, zaprezentowania oraz zachowania od utracenia oleodruków oraz audycji radiowych wpisujących się w dziedzictwo kulturowe Śląska.

Laureatom konkursu składamy serdeczne gratulacje.

Skip to content