Digital Heritage

Publikacje

Publikacje

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach

2024

 • Król, K.; Zdonek, D. (2024). Digital artefacts of rural tourism: the case study of Poland. Global Knowledge, Memory and Communication, 73(3), 258-273, available at: 10.1108/GKMC-03-2022-0052

2023

 • Król, K. (2023). Kontekst i częstość występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników Internetu. W: W. Knapik, K. Król, G. Zięć (red.), Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski (s. 217-236). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.25497691
 • Król, K. (2023). Dziedzictwo kulturowe i sztuczna inteligencja. W: W. Knapik, K. Król, G. Zięć (red.), Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski (s. 251-272). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.25497703
 • Król, K. (2023). Bogactwo kulturowe wybranych miejsc województwa małopolskiego. W: W. Knapik, K. Król, G. Zięć (red.), Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski (s. 13-76). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.25497640
 • Król, K., Zdonek, D. (2023). Cultural Heritage Topics in Online Queries: A Comparison between En-glish- and Polish-Speaking Internet Users. Sustainability, 15(6), 5119, available at: 10.3390/su15065119
 • Król, K., Zdonek, D. (2023). Promoting Agritourism in Poland with Ready-Made Digital Components and Rustic Cyberfolklore. Big Data Cogn. Comput., 7(1), 23, available at: 10.3390/bdcc7010023
 • Knapik, W., Król, K. (2023). Inclusion of Vanishing Cultural Heritage in a Sustainable Rural Development Strategy – Prospects, Opportunities, Recommendations. Sustainability, 15(4), 3656, available at: 10.3390/su15043656
 • Knapik, W., Król, K., Zięć, G. (red.) (2023). Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-78-6), available at: 10.15576/978-83-66602-78-6

2022

 • Król, K. (2022). The Role of Microcomputer Clubs in the Education of the Polish Youth in the 1980s: A Retrospective Analysis. Educ. Sci., 12(3), 150, available at: 10.3390/educsci12030150
 • Król, K. (2022). Computer Accessories as Hardware Heritage. Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Granada, Spain, pp. 112-120, available at: 10.6084/m9.figshare.20389362
 • Król, K., Hernik, J. (2022). Cyfrowy folklor turystyki wiejskiej w Polsce, W: Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.), Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin (s. 177-197). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.20443599
 • Król, K., Hernik, J. (2022). Digital Folklore of Rural Tourism in Poland. Sustainability, 14(3), 1165, available at: 10.3390/su14031165
 • Król, K., Hernik, J., Prus, B. (2022). Rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego – przykład Małopolski, W: Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.), Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin (s. 9-25). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.20443602
 • Król, K., Hernik, J. Prus, B., Szylar, M. (2022). The Need to Preserve Cultural Heritage, In: Hernik, J., Walczycka, M., Sankowski, E., Harris, B.J. (Eds.), Cultural Heritage–Possibilities for Land-Centered Societal Development. Environmental History, Vol. 13, pp. 1-14. Springer, Cham., available at: 10.1007/978-3-030-58092-6_1
 • Król, K., Zdonek, D. (2022). Initiatives to Preserve the Content of Vanishing Web Hosting. Sustainability, 14(9), 5236, available at: 10.3390/su14095236

2021

 • Cherkes, B., Hernik, J., Król, K., Wilkosz-Mamcarczyk, M. (2021). Polish-Ukrainian Borderland Cultural Heritage Bridges – Lesson Drawn from Forced Population Relocation. Sustainability, 13(14), 7898, available at: 10.3390/su13147898
 • Król, K., Prus, B., Hernik, J. (2021). Wprowadzenie. Potrzeba opracowania katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski. W: J. Hernik, B. Prus, K. Król (Eds.), Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (p. 25-36). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.17161769
 • Król, K., Hernik, J., Prus, B. (2021). Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju województwa małopolskiego. W: J. Hernik, B. Prus, K. Król (Eds.), Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (p. 53-69). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.17161766
 • Król, K. (2021). Digital cultural heritage of rural tourism facilities in Poland. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 11(4), 488-498, available at: 10.1108/JCHMSD-10-2019-0130
 • Król, K. (2021). Hardware Heritage—Briefcase-Sized Computers. Heritage, 4(3), 2237–2252, available at: 10.3390/heritage4030126
 • Król, K. (2021). Assessment of the Cultural Heritage Potential in Poland. Sustainability, 13(12), 6637, available at: 10.3390/su13126637
 • Król, K. (2021). Selected methods of securing portable computers for transport in the 1980s: a retro-spective analysis. Proceedings of the 38th International Business Information Management Asso-ciation Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, pp. 1530-1541, available at: 10.6084/m9.figshare.17111144
 • Król, K., Hernik, J. (2021). The scarecrow as a vanishing indicator of cultural heritage of rural areas. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus, M. Walczycka, R. Kao (Eds.), Indicators of change of cultural heritage (p. 21-36). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.15576/978-83-66602-15-1
 • Król, K., Prus, B., Hernik, J. (2021). Introduction. The need for developing a catalogue of the cultural heritage potential of Małopolska in the international context. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus (eds.), Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context (p. 23-30). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.6084/m9.figshare.16675612
 • Król, K., Prus, B., Hernik, J. (2021). Cultural heritage in development strategies – example of Małopolskie Voivodeship, Poland. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus (eds.), Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context (p. 31-45). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.6084/m9.figshare.16675801

2020

 • Król, K. (2020). The Scarecrow as Part of Polish Rural Cultural Landscapes. Agriculture, 10(11), 496, available at: 10.3390/agriculture10110496
 • Król, K., Hernik, J. (2020). Crows and Ravens as Indicators of Socioeconomic and Cultural Changes in Urban Areas. Sustainability, 12(24), 10231, available at: 10.3390/su122410231
 • Król, K., Zdonek, D. (2020). Analytics Maturity Models: An Overview. Information, 11(3), 142, available at: 10.3390/info11030142

2019

 • Król, K. (2019). Forgotten agritourism: abandoned websites in the promotion of rural tourism in Poland. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(3), 461-472, available at: 10.1108/JHTT-09-2018-0092
 • Król, K., Zdonek, D. (2019). Peculiarity of the bit rot and link rot phenomena. Global Knowledge, Memory and Communication, 69(1/2), 20-37, available at: 10.1108/GKMC-06-2019-0067
 • Król, K., Kao, R., Hernik, J. (2019). The Scarecrow as an Indicator of Changes in the Cultural Heritage of Rural Poland. Sustainability, 11(23), 6857, available at: 10.3390/su11236857

Monografie*

monografia e-bookDziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin
Niniejsza monografia to opracowanie naukowe, które powstało jako efekt interdyscyplinarnej współpracy środowisk akademickich. Stanowi ona wkład do badań nad dziedzictwem kulturowym wybranych obszarów Małopolski oraz cenne źródło informacji.

Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.) (2022). Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków (ISBN 978-83-66602-56-4), available at: 10.6084/m9.figshare.20443677

cataloguePLKatalog dziedzictwa kulturowego Małopolski
Jednym z efektów projektu Cultural heritage of small homelands jest „Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski”, który stanowi odpowiedź na oczekiwania instytucji kultury, naukowców, podmiotów (samo)rządowych oraz młodego pokolenia.

Hernik, J., Prus, B., Król, K. (eds.) (2021). Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-23-6).

Catalogue of the cultural heritage of MałopolskaCatalogue of the cultural heritage of Małopolska
The “Cultural heritage of small homelands” project was co-created by the University of Agriculture in Krakow and partners from selected European Union countries. Among the results of the project is the Catalogue, which is a response to the expectations of cultural institutions, scientists, (self-) government entities, as well as the young generation for whom this heritage is preserved.

Hernik, J., Król, K., Prus, B. (eds.) (2021). Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.6084/m9.figshare.16675972

Cultural Heritage-PossibilitiesCultural Heritage–Possibilities for Land-Centered Societal Development
Czy możliwe jest powiązanie wyjątkowego dziedzictwa architektonicznego z tradycją kulinarną? Czy bioróżnorodność i krajobrazy mogą być historycznym dziedzictwem kulturowym? W rozdziale pt. The Need to Preserve Cultural Heritage dokonano przeglądu i charakterystyki wybranych inicjatyw związanych z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa kulturowego.

Król, K., Hernik, J. Prus, B., Szylar, M. (2022). The Need to Preserve Cultural Heritage, In: Hernik, J., Walczycka, M., Sankowski, E., Harris, B.J. (Eds.), Cultural Heritage–Possibilities for Land-Centered Societal Development. Environmental History, Vol. 13, pp. 1-14. Springer, Cham., available at: 10.1007/978-3-030-58092-6_1

Początki cyfrowego dziedzictwaPoczątki cyfrowego dziedzictwa
W monografii przedstawiono wyniki analizy materiałów źródłowych dotyczących historii komputeryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem lat 80. XX wieku. Treści podzielono na trzy rozdziały: dziedzictwo sprzętu komputerowego, dziedzictwo oprogramowania oraz dziedzictwo kultury cyfrowej.

Król, K., Czesak, B. (2021). Początki cyfrowego dziedzictwa. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 128 p., available at: 10.15576/978-83-66602-13-7

Indicators of change in cultural heritageIndicators of change in cultural heritage
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem naukowym pt. Indicators of change in cultural heritage. W publikacji przedstawiono indykatory zmian społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 333 p., available at: 10.15576/978-83-66602-15-1

Digital HeritageDigital Heritage. Reflection of Our Activities
Cyfrowe artefakty mają istotną wartość historyczną, która wraz z upływem czasu będzie tylko rosnąć. Zarchiwizowane materiały dają wgląd w przeszłość i rzucają światło na genezę wydarzeń. W opracowaniu tym przedstawiono wybrane sposoby zachowania kolekcji cyfrowego oprogramowania oraz przykłady cyfrowych archiwów.

Król, K., Hernik, J. (2020). Digital Heritage. Reflection of Our Activities. Kraków: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 116 p., available at: 10.15576/978-83-64758-98-0

*Monografie wydane w ramach Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego. Digital Cultural Heritage Laboratory – Department of Land Management and Landscape Architecture at the Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying of the University of Agriculture in Krakow, Poland (culturalheritage.urk.edu.pl).

digital-heritage From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland
W rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z zachowaniem wybranych obiektów, które są częścią dziedzictwa kulturowego Polski. Przeanalizowano wybrane aspekty ochrony tego dziedzictwa, wyrażone w działaniach podejmowanych w XIX wieku oraz współcześnie.

Prus, B., Król, K., Gawroński, K., Sankowski, E., Hernik, J. (2020). From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland. In: Kremers, H. (eds) Digital Cultural Heritage (pp. 255-278). Springer, Cham., available at: 10.1007/978-3-030-15200-0_17

Skip to content