Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego

Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego

Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Zapraszamy do zapoznania się z Multimedialnym katalogiem dziedzictwa kulturowego Małopolski. Multimedialny katalog składa się dziewiętnastu filmów prezentujących dziedzictwo kulturowe wybranych gmin Małopolski oraz filmu prezentującego zaangażowanie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w identyfikację i ochronę tego dziedzictwa. Filmy powstały w ramach projektu naukowego Cultural Heritage of Small Homelands.

Zaprezentowane w katalogu filmy to nie tylko atrakcyjne wizualnie wizytówki małopolskich gmin. To także bogata merytorycznie prezentacja lokalnego dziedzictwa kulturowego z elementami etnografii.

Filmy przedstawione w „Multimedialnym katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski” przygotowano w ramach ujednoliconego scenariusza, co pozwoliło zaakcentować kulturową odrębność gmin biorących udział w przedsięwzięciu. W filmach zaprezentowano szerokie spojrzenie na dziedzictwo kulturowe, w tym: zabytkową architekturę, obiekty kultu religijnego, folklor, lokalne stroje, tradycje kulinarne, rzemiosło, uprawy i hodowlę. Ponadto prezentowane treści uzupełniane są wypowiedziami przedstawicieli lokalnych społeczności. W ten sposób „mała ojczyzna” jest reprezentowana także przez swoich mieszkańców. W konsekwencji staje się bardziej bliska i rozpoznawalna.

multimedialny katalog Rycina 1. Okładka Multimedialnego katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski. Redaktorami katalogu są prof. Józef Hernik (inicjator i kierownik przedsięwzięcia), dr inż. Karol Król, prof. URK, oraz dr hab. Barbara Prus, prof. URK.

Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski dokumentuje dziedzictwo „małych ojczyzn” wybranych gmin województwa małopolskiego. Filmy przedstawiają przyrodnicze i kulturowe bogactwo regionu, zarówno to mniej znane i nieoczywiste, jak i to bardziej rozpoznawalne. Filmy utrwalają krajobraz kulturowy. Dokumentują elementy historii mówionej, tradycji, pieśni i lokalnej twórczości. Ponadto, na uwagę zasługuje prezentacja Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jako miejsca otwartego i nowoczesnego, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością.

Multimedia catalogue of the cultural heritage of Małopolska

We also invite all the readers to explore Multimedia Catalogue of the Cultural Heritage of Małopolska. The multimedia catalogue includes 19 videos presenting the cultural heritage of selected municipalities in Małopolska and a film featuring the involvement of the University of Agriculture in Krakow in identifying and protecting this heritage.

Project ‘Cultural Heritage of Small Homelands’ no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001 is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the International Academic Partnerships.

Skip to content